Toggle Mobile Menu

Afdelingsmødet

Afdelingsmødet er afdelingens højeste myndighed. Det er bl.a. afdelingsmødet, der træffer beslutning om afdelingens økonomi.
Der holdes hvert år i februar ordinært afdelingsmøde. På dette møde godkendes budgettet for det kommende regnskabsår, og der vælges medlemmer af afdelingsbestyrelsen. Herudover afholdes der ekstraordinære afdelingsmøder, hvis afdelingsbestyrelsen finder, der er behov for at drøfte og træffe beslutning om andre forhold.
Alle beboere kan stille forslag til afdelingsmøderne. Adgang til afdelingsmødet har beboere og disses myndige, hjemmeboende børn. Hver husstand har 2 stemmer, uanset antallet af fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Læs referater fra de senere års afdelingsmøder.

Se dokumenter fra det seneste afdelingsmøde

Se dokumenter til det kommende afdelingsmøde