Toggle Mobile Menu

Sådan fungerer beboerdemokratiet

 Ideen i beboerdemokratiet er, at det er beboerne eller disses valgte repræsentanter, som træffer alle overordnede beslutninger.

Den enkelte afdeling er en selvstændig økonomisk enhed, og det er samtlige beboere i afdelingen, der på afdelingsmødet træffer beslutning om afdelingens økonomi og om, hvad man må og ikke må i afdelingen. Det er også afdelingsmødet, der vælger afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen, som har  5 medlemmer + suppleanter, forbereder afdelingsmødets beslutninger (herunder budgettet) og påser at beslutningerne føres ud i livet.

Afdelingsbestyrelsen  udpeger 3 repræsentanter til Herlev Boligselskabs repræsentantskab, der består af i alt 46 medlemmer. Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed og træffer de helt overordnede beslutninger.

Repræsentantskabet vælger 9 medlemmer af organisationsbestyrelsen, som tillige består af et medlem, udpeget af Herlevs kommunalbestyrelse, samt et medlem udpeget af Herlev Boligselskabs personale. Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Herlev Boligselskab og er ansvarlig for driften. Den har antaget administrationsselskabet KAB til at forestå den daglige administration og drift.

Læs mere om afdelingsbestyrelsen.

Se de seneste regnskaber og budgetter.